Skip to content Skip to navigation

Chính sách học bổng

Sinh viên có kết quả học tập tốt có cơ hội nhận học bổng khuyến khích học tập từ quỹ học bổng khuyến khích học tập của Khoa Chính trị Hành chính. Học bổng khuyến khích học tập được xét dựa trên thành tích học tập theo từng học kỳ chính của năm học. Chính sách học bổng được thực hiện theo quy chế của Khoa chính trị Hành chính và Đại học quốc gia.